اول مرداد

ماه مرداد آمد ای جان ،ز هجرت سوختم ...

از غم پیمانه ات ،چشم به راهت دوختم ...

مهربانی پیشه کن ،تا حال ما نیکو شود ...

من حدیث مهربانی ، از چشم تو آموختم ...

***

مرداد لعنتی  آمد ، یاد آور کم مهری ...

***

تا نزدیک میشوی ...

انگار از من دور میشوی ...

دوری و نزدیکی تو قلبه ...

اون قلبه که باید به هم نزدیک باشه ...

*****

+ شعر از تراوشات خودمان است خجالت

++ حالمان خوب است ...

/ 0 نظر / 37 بازدید