پست مجدد... با اندکی ویرایش...

من دوست تو نیستم ...

دشمنت هم که نیستم ...

جواب سلام هم واجب ...

***

دوزخ من جایی است که بی تو باشم...

***

دلم خنده میخواهد از ته دل ...

خنده مستانه از وجود کله مشترک لهجه مان ...

دلم خنده هایت را که خودم را به نشناختنت بزنم میخواهد ...

دلم میخواهد تو غر بزنی و تمام حق های عالم را بتو بدهم ...

دل آغوشت را میخواهد ...

دل وعده های دروغت را میخواهد ...

دلم عکس های یهویی میخواهد ...

***

عایا من مسئولم ؟....

"م " مسئولیت ...

/ 0 نظر / 39 بازدید