همین امروز

کتابفروش دورگرد ...

آمد با خورجین از کتاب ...

اولین کتابی که بیرون آورد ...

باورم نمیشود...

شازده کوچولو...

*****

در حال صبحت کردن با همراهم بودم که یه خانم آمد با کیف بزرگ کتانی و کتابی ازکیف درآورد

من :ببخشید شما رو کی فرستاده ؟...سوالتعجب

در حالیکه چشمام پر اشک شده...

خانم : کتاب نمیخرید ،فروشنده هستم ...

من : اهووم افسوس

امروز 20 تیر و خرید کتاب شازده کوچولو  ،گرچه اون چاپ و عکس که میخوام نیست

*****

+ پ ن : از خانومها و کودکان دور گرد در امکان خرید کنید ،بخودا ثواب داره

++ پ ن : کتاب بخرید و کتاب هدیه بدهید ،از شبکه اجتماعی دور بشیم

/ 0 نظر / 40 بازدید