مهر آمد

بوی ماه مهر ...

بوی پائیز ...

عصر های طولانی فرشاد کشش...

پائیز عشق به من بدهکار است ...

چقدر عصر ها آسمون دیر شب میشه ...

چقدر یه دفه هوا خنک شده ...

چهارم مهر آمد ...

یاد تو آمدم به فکر ... روز اولین ... هی ... یادت هست ...

تو کوجایی....

/ 0 نظر / 39 بازدید