مهر ... مهربانی

همیشه گفته ای نوشته هات خوب است .،

یکبار حتی یکبار نگفته ای ...

مخاطب این متن ها ... شاید خودت باشی...

بجان خودت این همه بی قراری از رفتن تو نیست...

مبادا لحظه ای خودت را بیازاری ها...

سر درد های هر روزم ...

امروز چندم است ،نوزدهم ...اهوووم

بجان تو نمیخواستم ،ماه گذشته را یادآوریت کنم ...که بازهم نبودی...بعله

/ 0 نظر / 41 بازدید